100 เรื่องเมืองไทย : กาสรกสิวิทย์ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรแบบพอเพียง จ.สระแก้ว

สระแก้ว 14 ต.ค. – 100 เรื่องเมืองไทย พาไปเที่ยวตามรอยพระบาท ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว สถานที่ฝึกกระบือ และวิถีชีวิตเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ควรพลาด
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นโครงการพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญา

การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย โดยให้เป็นศูนย์การอบรมกระบือในการทำนา ทำการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ และเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง
การฝึกของโรงเรียนนี้จะฝึกกระบือให้เชื่อง สามารถไถนาได้อย่างชำนาญ และฝึกเกษตรกรให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบือ สามารถใช้อุปกรณ์ไถนาได้อย่างถูกต้อง ควบคุมกระบือให้อยู่ในคำสั่ง โดยใช้ภาษาเชือก สามารถเลี้ยงและดูแลกระบือ มีความรู้ในการจัดการเรื่องหญ้าและอาหารเสริม นอกจากนี้ จะเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน และลงมือปฏิบัติจริง สอนทำนา ทั้งนาหว่าน นาดำ นาโยน จนไปถึงขั้นตอนเก็บเกี่ยว

อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลต์ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ คือ การทำบ้านดินด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นแบบที่ผู้เข้ารับการฝึกสามารถกลับไปปลูกสร้างเองได้ โดยใช้วัสดุจากในท้องถิ่นนั้นๆ
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรท้องถิ่นและวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สืบไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.

Recommended Reading